Всесвіт інформації в мережі Інтернет

Ця електронна виставка призначена, як для тих, хто лише починає для себе відкривати світ Інтернету, так і для тих, хто вже є досвідченними it – фахівцями та розробниками web-сайтів. Серед презентованих книжок є такі, що допоможуть краще освоїти Вам ПК, основне програмне забезпечення та продукти для спеціалістів, дізнатися ази деяких мов програмування.

І. Знання ПК – ключ до «Всесвітнього павутиння»

/Files/images/nternet/2014-08-07 10-01-29_0080.jpg1. Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. пос. з баз. підготовки для студ. екон. і техн. спеціальностей ден. і заоч. форм навчання / Н.М. Войтюшенко, А.І. Остапеуь.-К.:Центр навчальної літератури, 2006.-568с.

Навчальний посібник містить матеріал за базовим курсом інформатики і комп’ютерної техніки для користувачів персональних комп’ютерів, що відповідає нормативній програмі Міністерства науки і освіти України. У нього входять інформаційні, технічні і програмні основи ПК, основні зведення і матеріал по одержанню навичок роботи з операційною системою Windows, сервісними й офісними програмами, мережними ресурсами, основи алгоритмізації базових обчислювальних процесів, основні зведення і матеріал по одержанню навичок роботи з об’єктно-орієнтованою мовою Visual Basic, приклади використання Visual Basic у додатках Microsoft Office. Навчальний посібник призначений для студентів економічних і технічних спеціальностей усіх форм навчання, що освоюють базовий курс комп’ютерної підготовки.

/Files/images/nternet/2014-08-07 10-00-37_0079.jpg2. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Самоучитель для работы на персональном компьютере: Учебный курс / Худож.-оформитель А.С. Юхтман.-Харьков: Фолио, 2001.-275с.-(Учебный курс).

Книга «Самоучитель для работы на персональном компьютере» в доступной форме знакомит читателя с популярнейшей операционной системой Microsoft Windows 98, основными программами пользовательского пакета Microsoft Office 2000, основными аспектами работы с ними на начальном этапе их освоения и способами предложения возникающих трудностей. Рассчитана на широкий круг пользователей.

/Files/images/nternet/2014-08-07 09-59-53_0078.jpg3. Дибкова Л.М. Інформатика комп’ютерна техніка: навч. посіб. / Л.М. Дибкова.-4-те вид., стереотип.-К.:Академ-видав,2012.-464с.-(Серія «Альма-матер»).

Інформаційні технології потребують фахівців із високим рівнем інформаційної компетенції, на формування якої зорієнтований пропонований навчальний посібник. У ньому представлено апаратні та програмні засоби сучасних персональних комп’ютерів. Ідеться також про ризики щодо безпеки інформації та методи її захисту. Рекомендований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто опановує інформаційні технології чи використовує їх у своїх роботі.

/Files/images/nternet/2014-08-07 09-59-09_0077.jpg4. Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології: навч. посіб. / В.І. Косинський, О.Ф. Швець.-2-ге вид., виправл.-К.: Знання,2012,-318с.

У навчальному посібнику розкрито основні принципи створення цифрових інформаційних технологій, особливості використання комп’ютерних програмно-технічних засобів для обробки економічної інформації та базові засади електронної економіки. Наведений ілюстративний матеріал, досконала структурованість розділів та підрозділів книги допоможуть читачеві швидше та легше оволодіти сучасними інформаційними технологіями. У кінці кожного розділу подано навчальний тренінг, що включає основні поняття, контрольні запитання і завдання та літературу, необхідні для закріплення здобутих знань і навичок. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей в навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, економістам-практикам та підприємцям, які використовують у роботі комп’ютерну техніку та інформаційні технології.

/Files/images/nternet/2014-08-07 09-58-18_0076.jpg5. Мельникова О.П. Економічна інформатика: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010.-424с.

У навчальному посібнику викладено матеріал навчальної дисципліни «Економічна інформатика». Посібник складається з теоретичного матеріалу, питань для обговорення, тестів та завдань для виконання на персональних комп’ютерах. Викладання теоретичного матеріалу ілюстровано малюнками, що допоможе читачеві зорієнтуватися в офісних та мережних технологіях. Для студентів всіх економічних спеціальностей. Навчальний посібник може бути використано для самостійного вивчення дисципліни.

/Files/images/nternet/2014-08-07 09-57-33_0075.jpg6. Олійник А.В., Шацька В.М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навчальний посібник.-Львів: «Новий Світ-2000», 2011.-436с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні основи побудови і функціонування сучасних інформаційних систем і технологій у фінансових установах. Для студентів навчальних закладів вищих рівнів акредитації, фахівців в галузі інформаційних технологій. фінансів та банківської справи.

ІІ. Інтернет: від початківця до web програміста

/Files/images/nternet/2014-08-07 09-56-44_0074.jpg1. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Мельников В.В. Работа в сети Internet: Учебный курс / Худож.-оформитель А.С. Юхтман.-Харьков: Фолио, 2002.-346с.-(Учебный курс).

Книга содержит подробный материал о средствах, используемых при работе в сети Internet, о ее сервисах и службах. рассмотрены вопросы настройки оборудования для подключения к сети, создания собственных Web – страниц с помощью Front Page 2000. Приведены подробное описание ресурсов сети и основные вопросы поиска информации в ней.

/Files/images/nternet/2014-08-07 09-55-46_0073.jpg

2. Глушаков С.В., Хачиров Т.С., Соболев Р.О. Секреты хакера. Защита и атака / Худож.-оформитель А.С. Юхтман.-Харьков: Фолио, 2004.-414с.

В книге подробно рассматриваются проблемы безопасности при работе с персональным компьютером. Авторы детально описывают арсенал средств для проведения атаки на компьютеры пользователей и для защиты от таких программ.

ІІІ. Для ІТ - фахівців

/Files/images/nternet/2014-08-07 10-02-25_0081.jpg1. Глушаков С.В., Третьяков Ю.В., Головаш О.А. Администрирование Oracle9i / Худож.-оформитель А.С. Юхтман.-Харьков: Фолио, 2003.-695с.-(Учебный курс).

Книга посвящена одной из самых популярных в мире платформ, предназначенной для работы с базами данных, - СУБД Oracle. Рассматриваются общие вопросы технологии Oracle, структура баз данных и основные принципы управления файлами базы данных, их размерами; политика защиты баз данных; использование структурированного языка запросов SQL (создание простых и вложенных запросов, добавление и изменение информации в базах данных, создание и модификация основных объектов реляционных систем); язык программирования PL/SQL. Используемые практические примеры ориентированы на последнюю версию СУБД – Oracle9i.

/Files/images/nternet/2014-08-07 10-04-04_0082.jpg2. Глушаков С.В., Кнабе Г.А. Компьютерная верстка: Учебный курс / Худож.-оформитель А.С. Юхтман.-Харьков: Фолио,2002.-485с.-(Домашняя б-ка).

Книга содержит теоретические и практические аспекты компьютерной верстки, подробное описание популярнейших систем верстки Adobe PageMaker 6.52, QuarkXPress 4.1. Предназначена для начинающих и опытных пользователей, занимающихся допечатной подготовкой изданий.

/Files/images/nternet/2014-08-07 10-05-15_0083.jpg

3. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных / Худож.-оформитель А.С. Юхтман.-Харьков:Фолио;М.:ООО «Издательство АСТ», 2002.-504с.-(Учебный курс).

В книге представлены теоретический и практический материал об управлении и структуре баз данных, рассмотрены основные приемы работы с ними при использовании языка запросов SQL. Книга содержит также материал о конфигурации и управлении сервера баз данных Microsoft SQL Server 7.0, о создании приложений «клиент-сервер» на примере различных программных средств. Производится много практических примеров и иллюстраций, помогающих легче усвоить изложенный материал.

/Files/images/2014-08-07 10-06-13_0084.jpg4. Глушаков С.В., Коваль А.В., Смирнов С.В. Язык программирования С++ / Худож.-оформитель А.С. Юхтман.-Харьков: Фолио, 2003.-500с.-(Учебный курс).

Книга содержит описание стандарта языка, его синтаксиса и других специальных вопросов. Это наиболее полное руководство по языку С++, которое дополняется другими изданиями – «Visual C++ 6.0» и «Borland C++ Builder 5», дающими описание использования библиотек С++ компании Microsoft и Borland.

/Files/images/2014-08-07 10-06-56_0085.jpg

5. Глушаков С.В., Коваль А.В., Черепнин С.А. Программирование на Visual C++6.0, наиболее авторитетной из средств для операционных систем Windows.

Рассмотрены интегрированная среда разработки Visual Studio, в частности, работа с App-Wizard, стандартные методы программирования с использованием библиотеки классов MFC, методы программирования с применением Win32API, сетевая обработка данных.

/Files/images/2014-08-07 10-07-45_0086.jpg6. Глушаков С.В., Зорянский В.Н., Хоменко С.Н. Программирование в среде Borland C++ Builder 6, Худож.-оформитель А.С. Юхтман.-Харьков: Фолио, 2003.-508с.-(Учебный курс).

В книге описываются инструментальные средства среды С++ Builder 6, приводятся основы языка программирования С++, на базе которого построена данная среда; рассматриваются компоненты и принципы их создания; свойства, методы и события; основные способы организации приложений; работа с файлами и папками; использование графики; обработка исключительных ситуаций; работа с базами данных (навигация по таблицам баз данных, формирование SQL – запросов, создание отчетов).

/Files/images/2014-08-07 10-08-34_0087.jpg7. Глушаков С.В., Клевцов А.Л., Теребилов С.А. Программирование на Delphi 5.0 / Худож.-оформитель А.С. Юхтман.-Харьков: Фолио, 2002.-518с.

Книга в доступной форме знакомит читателя со средой разработки Delphi, основами языка Objeck Pascal, способом организации приложений, обучает работе с файлами и папками, созданию графических изображений, реализации мультимедийных возможностей компьютера, выводу информации на принтер, обработке исключительных ситуаций. Приведено описание основных принципов управления базами данных, в том числе с использованием структурированного языка запросов SOL.

Сподіваємось, що ця виставка стане для Вас початком цікавої подорожі у світ Інтернету.

Укладач, розробка, дизайн

Безрукава К.М. редактор ЦБС

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.