/Files/images/75542684.jpg

«Ти воскресни, моя Україна, в своїм блиску і в славі своїй»

І. Незалежність: як усе починалось

«… Буває, часом сліпну від краси,

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,

Оці степи, це небо, ці ліси,

Усе так гарно, чисто, незрадливо, -

Усе, як є, - дорога, явори,

Усе моє, все зветься Україна»

Ліна Костенко

/Files/images/nezalejnst/d20a477bd950.jpg

Декларація «Про державний суверенітет України»

Акт проголошення Незалежності України

Гимн Украины Державний гімн України

Незалежність Державний Герб України

Незалежність Державний прапор України

/Files/images/nezalejnst/f49b74bd98b9.jpg 1. Бойко. Історія України. Посібник. — 2-ге вид., доповнене. — К.: Академія, 2002. — 656 с. — (Альма-матер)

Це — друге видання посібника, який за нетривалий час здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а передусім концептуально-смислова самодостатність, оригінальне і разом з тим науково коректне мислення автора, розкуте і водночас тактовне слово. У процесі підготовки до друку цього видання уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях та суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості мотивів вчинків конкретних історичних постатей. Виклад подій доведено до середини 2001 р. Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних закладів. Корисним він буде учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне пізнати суть і наслідки подій минулого нашого народу.

/Files/images/nezalejnst/33297.jpg 2. Губарев В.К. Історія України: Довідник школяра і студента.-Донецьк:ТОВ ВКФ «БАО», 2007.-640с.

Це, видання являє собою універсальний довідник з історії України, укладений відповідно до шкільної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України. У цьому довіднику учні можуть знайти всю необхідну інформацію з курсу «Історія України»: тлумачення історичних термінів, стислий огляд найважливіших подій, біографії відомих політичних діячів, а також видатних воєначальників, ватажків народних повстань, учених, письменників, композиторів, художників та інших діячів української культури. Для зручності користування весь матеріал довідника розміщено окремими блоками за темами курсу та подано у хронологічному порядку.

3. Історія України / Відп.-ред. Ю. Сливка; керівник авт. кол. Ю. Зайцев, -Вид. 3-тє, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2002.-520с. з іл.

Істотно доповнене та допрацьоване з урахуванням новітніх досягнень української і зарубіжної історичної науки видання відтворює історію України від найдавніших часів до початку ХХІ ст. Для студентів вищих навчальних закладів.

/Files/images/nezalejnst/2014-08-20 09-11-08_0100.jpg 4. Касьянов, Г. Україна 1991-2007: нариси новітньої історії / НАН України. Інститут історії України. - К.: Наш час, 2008. - 432 с.

Книга «Україна 1991-2007: нариси новітньої історії» подає широку панораму фактів та подій історії України після здобуття незалежності. Головні сюжетні лінії - зрушення в політичній системі, становлення структур державної влади, побудова націїі, проблеми прав людини, масштабні зміни в економіці, соціальній сфері, в моделях соціальної поведінки. Стиль викладу поєднує науковий аналіз і доступність формулювань і висновків, що робить книгу доступною не лише фахівцям, а й значно ширшому колу читачів. Автор - відомий як в Україні, так і поза її межами фахівець з історії України ХХ-ХХІ ст., завідувач відділом новітньої історії та політики Інституту історії України HAH України Г.В. Касьянов.

/Files/images/nezalejnst/2014-08-20 09-11-54_0101.jpg 5. Ковпак Л. В. Найближча історія: Україна 1945–2000 pp. – К.: Наш час, 2007. – 248 с: іл.

В історичному ракурсі, на основі залучення нових архівних документів досліджуються соціально-побутові умови життя населення України у взаємозв'язку із історичними подіями, що відбувалися в другій половині XX ст. (1945–2000 pp.). Автором науково узагальнено широке коло питань: матеріальні нестатки перших повоєнних років, голод 1946–1947 pp., спроби соціальних реформ М. С. Хрущова, соціальна політика у період Л. І. Брежнєва та у часи перебудови, розвиток житлового, комунального господарства й транспорту, проблеми торговельно-побутового обслуговування жителів міст й сіл, висвітлене здійснення грошових реформ 1947 p., 1961 р., та 1996 p., ін. Значний інтерес становлять сюжети про екологічні чинники, висловлюються рекомендації щодо поліпшення екологічної ситуації. Окремий розділ присвячений сучасному періоду розвитку незалежної Української держави, висвітлюються соціальні аспекти переходу до ринкової економіки в 90-ті роки XX ст. Книга призначена для науковців, викладачів вузів та студентів, для усіх тих, хто виявляє інтерес до історії України.

/Files/images/nezalejnst/2014-08-20 09-10-19_0099.jpg 6. Кормич Л. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ ст.: Навч. посібник / Л. Кормич, В. Багацький . – Х.: Одіссей, 2002. – 480с.

Навчальний посібник з історії України є вже другим виданням такого типу в Одеській національній юридичній академії. Автори цього посібника складали його з урахуванням сучасних досягнень в історичній науці як в Україні, так і в світі. Предмет історії – це суспільство в усій його повноті, взаємозв’язку, взаємообумовленості його компонентів – матеріального, економічного, соціального життя та людини – в природному, соціальному, історичному контексті. Глибоке і професійне виявлення історії стало нагальною потребою. Однією з найважливіших функцій вітчизняної історії є формування світогляду громадянина, патріота своєї батьківщини. У посібнику розглянуті основні періоди формування території, суспільства і держави України та політичні, економічні, соціальні і духовні проблеми її розвитку.

/Files/images/nezalejnst/2014-08-20 09-09-26_0098.jpg 7. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Вища шк., 2002.-719с.

Висвітлено питання формування української національної ідеї. Розглянуто утворення національних політичних партій, участь України в першій світовій війні, українську національно-демократичну революцію та її наслідки.

/Files/images/nezalejnst/vdnepr_rda.nsf_docs_2B8F67338D27CE92C2257BCF004DAB11_$file_foto_big_185_1.jpg

ІІ. Своя сила і правда, і воля

/Files/images/nezalejnst/9789661002158.jpg 1. Багнюк А. Символи Українства / Художньо-інформаційний довідник: видання друге, доповнене / - ТзОВ «Терно-граф», Тернопіль, 2009.-832с.

У даному виданні в популярній формі розкрито значення і зміст античних, християнських і національних символів та образів, що належать до основи української духовності. Пропонується викладачам та студентам вищих і вчителям та учням загальноосвітніх навчальних закладів, а також всім, хто цікавиться проблемами духовної культури.

/Files/images/nezalejnst/independence10.jpg 2. Вівчарик, М. М. Українська нація: шлях до самовизначення [Текст] / М. М. Вівчарик, П. П. Панченко, В. I. Чмихова. - К. : Вища школа, 2001. - 287 с.

У драматичній історії українського народу особлива роль належить етногенезу української нації. Адже й понині недруги української державності силкуються довести відсутність державотворчих начал в українському етносі. Автори цієї монографії чи не вперше сміливо й чесно на багатому фактичному матеріалі переконливо доводять, що українська нація – це реальність, яку не треба заперечувати, а з якою слід рахуватися як з іншими самобутніми світовими етносами. Видання допоможе глибше зрозуміти родовід і духовні витоки нації та усвідомити, що шлях, який обрала Україна, - це побудова демократичної правової держави та утвердження в ній громадянського суспільства, в якому ідея Української держави як Батьківщини всіх громадян, що проживають на її теренах, є консолідуючою силою.
Видання розраховане на науковців, політиків, викладачів, студентів, всіх, кому не байдужа доля суверенної України.

/Files/images/nezalejnst/velukui_dovidnuk_1.jpg 3. Великий довідник. Україна

Великий довідник містить відомості, що розкривають усю багатогранність життя України - її історію, науку та культуру, географію, археологію, природні особливості, рослинний і тваринний світ та багато іншого. Окрему увагу приділено найважливішим битвам, історичним, культурним, архітектурним скарбам, видатним українцям від часів Київської Русі до наших днів, а також основним моментам становлення Незалежної України.
Книга розрахована на широке коло читачів.

/Files/images/nezalejnst/image_9.jpg 4. Велика ілюстрована енциклопедія України

Стільки відомостей про свою Батьківщину всього в одній книжці юний читач отримує вперше.
Україна - одна з найбільших європейських держав - постає на її сторінках у всій своїй красі та величі. Дитина має знати і про величну історію своєї країни, і про творців її величі - видатних людей багатьох поколінь українців, і про її найцінніший здобуток - незнищенні духовні скарби... Видання щедро ілюстроване й стане окрасою книжкової полиці кожного українця.

/Files/images/nezalejnst/independence20.jpg 5. Сорока, М. Світ відкриває Україну: Про зовнішню політику Української держави у 90-х роках ХХ століття. Статті. Документи. Коментарі [Текст] / М. Сорока. - К. : Київська правда, 2001. - 782 с. : іл.

У книзі Михайла Сорокіна «Світ відкриває Україну» представлена широка панорама подій і найважливіші договірні документи, пов’язані з виходом на міжнародну арену та першими зовнішньо – політичними кроками незалежної Української держави. Основу матеріалів книги складають нотатки, репортажі, есе автора про зарубіжні візити й переговори керівників України, безпосереднім свідком яких він був. Розділи книги завершуються авторитетними коментарями відомих українських політиків, дипломатів, громадських діячів, кожен з яких у відповідні періоди 90-х років справляв істотний вплив на формування і втілення в життя зовнішньополітичного курсу України.

/Files/images/nezalejnst/j8gv4u3zf60f.jpg

ІІІ. Пріоритети незалежності: держава, родина, власна доля людини

«Земле рідна, свята, працьовита,

Що прибралася в Божу красу,

Я тебе так сльозами обмиту,

До Христа, до небес вознесу!

Митрополит протоієрей

Іоанн Швець

/Files/images/nezalejnst/8.gif 1. 100 найвідоміших українців.-М.: Вече, К.: Орфей, 2002.-592с. (100 найвідоміших)

Сто портретів видатних представників українського народу – це долі ста непересічних постатей, які присвятили себе боротьбі і розбудові української держави, ратним подвигам і політичній діяльності, створенню художніх шедеврів, унікальних літературних творів і чудес техніки. Але чим би вони не займалися, усіх їх об’єднує українська земля, на якій вони народилися і процвітанню якої присвятили своє життя, талант і покликання.
Розрахована на широке коло читачів.

/Files/images/nezalejnst/100_nezabutnich_imen_Ukraini.jpg 2. 1000 незабутніх імен України [Текст] / Г. Мельничук ; худож. Ю.А.Демидьонок. — К. : Школа, 2005. — 284 с. : портр. — (1000).

Історію, як відомо, творять люди. Саме вони є головною рушійною силою суспільного розвитку. В історії України є чимало знакових постатей, які визначили подальший шлях української державності. Навіть позбавлений політичних і громадянських свобод, народ України реалізовував свій творчий геній в різних галузях людської діяльності й зробив багатющий внесок у світову скарбницю знань і духовності.
Ця книга буде корисною не тільки для школярів, а й для всіх, хто цікавиться історією і долею України.

/Files/images/nezalejnst/goldak_gycal_cover2004.jpg 3. Жолбак, Б. Музичні війни, або Талан Віктора Гуцала: Художньо-документальна повість / Вступ. ст. В.Л. Юхимовича.-К.: Криниця, 2004.-416с.:іл. (Серія «Б-ка Шевченківського комітету»).

Центральна постать цієї оповіді ‑ Гуцал Віктор Омелянович, диригент, композитор, народний артист України, професор, завідувач кафедрою бандури і кобзарського мистецтва, незмінний художній керівник Національного оркестру народних інструментів України. Сходження на Тарасову Гору ‑ до вручення у 1992 році Шевченківської премії за концертні програми Національного оркестру народних інструментів України, труднощі і злети, довгий шлях становлення особистості, творче горіння і достойне підтвердження лауреатського звання ‑ основні теми цієї книги. Вона може служити також своєрідним підручником з оркестрування, довідником, енциклопедією музичних термінів тощо. Розповідь ведеться «від першої особи», дотепно, із соковитим і подекуди навіть дошкульним українським гумором, що природно переходить на найвищі регістри високих ліричних переживань. Музика живого слова яскраво доповнює ту музичну стихію українського народного життя, розвій музичної культури в Україні у другій пол. XX‑ поч. XXI століття, що постає на сторінках цього рясно проілюстрованого видання.

/Files/images/nezalejnst/2014-08-20 09-05-42_0095.jpg 4. Миколайчук І. Сценарії / упорядник М.Є. Миколайчук; вступ. ст. Л.І. Брюховецької. – К.:Ред. журн. «Міжнарод. туризм», 2008.-544с.:іл.

У книжці найповніше представлено літературні й режисерські сце¬нарії та заявки на сценарії легендарного українського актора, режисера Івана Миколайчука (1941—1987) — митця, який став національним сим¬волом покоління. Збірка містить усі його твори — від найперших проб пера до серйозних робіт, у тому числі в співавторстві з відомими письменниками й режисерами. Це дає змогу оцінити багатогранність інтересів людини із глибоким художньо-філософським поглядом на життя, простежити еволюцію видатної особистості.

/Files/images/nezalejnst/2014-08-20 09-07-30_0096.jpg 5. Проект «Україна». Галерея національних героїв / автор-упорядник А.Ю. Хорошевський.- Харків: ТОВ «Бібколектор», 2012.-410с.
У цій книзі представлені нариси про найяскравіших особисто стей минулого та сучасності, які народилися на Україні і своєю працею та талантом прославляли цю країну і вплинули на хід її історії. Разом з життєписами знаменитих діячів культури, науки, військової справи, спорту (Т. Шевченка, Г. Сковороди, М. Башкирцевої, Є. та Б. Патонів, братів Кличків та багатьох інших) подані нариси про людей, чиї імена досі незаслужено перебувають в тіні, – І. Паскевича, І. Гудовича, Г. Гамова, І. Буяльського. А між тим вони неабияк сприяли розвитку науки, культури, були великими фахівцями військової справи, отже своє місце в «Галереї національних героїв» займають по праву.
/Files/images/nezalejnst/2014-08-20 09-03-52_0093.jpg 6. Супруненко В.П. Ми – українці. Енциклопедія українознавства. У 2 кн.: - Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпрокнига», 1999. Кн.1.-412с.:іл.

Ця книга є спробою представити для широкого загалу національну своєрідність українців, їх духовну спадщину, світогляд, традиційно-побутову культуру. Світосприймання, філософія та мораль наших предків, свята та обряди, господарська діяльність і побут були тісно пов’язані з навколишнім світом. Відтворена у народознавчих новелах цілісна етнологічна картина України від найдавніших до наших часів допоможе відчути пращурівський корінь, осягнути багатство і самобутність живих джерел етносу, представникам якого насамперед і призначена ця книга. Приваблюють яскрава, образна мова автора, насичена прислів’ями та приказками, його ліризм, оптимістичне світосприймання, м’який лагідний гумор. Видання розраховано на вчених, педагогів, лекторів, працівників культурно-освітніх закладів, студентів та школярів.

/Files/images/nezalejnst/2014-08-20 09-04-48_0094.jpg 7. Супруненко В.П. Ми – українці. Енциклопедія українознавства, У 2 кн.: - Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпрокнига», 1999. Кн.2-144с.:іл.

Ця книга є спробою представити для широкого загалу національну своєрідність українців, їх духовну спадщину, світогляд, традиційно-побутову культуру. Світосприймання, філософія та мораль наших предків, свята та обряди, господарська діяльність і побут були тісно пов’язані з навколишнім світом. Відтворена у народознавчих новелах цілісна етнологічна картина України від найдавніших до наших часів допоможе відчути пращурівський корінь, осягнути багатство і самобутність живих джерел етносу, представникам якого насамперед і призначена ця книга. Приваблюють яскрава, образна мова автора, насичена прислів’ями та приказками, його ліризм, оптимістичне світосприймання, м’який лагідний гумор. У другій книзі читачеві пропонується коротка довідкова інформація про природу, економіку, адміністративний устрій України, наводяться основні дані з історії, науки, культури та інших питань, а також повний текст чинної конституції. Видання розраховано на вчених, педагогів, лекторів, працівників культурно-освітніх закладів, студентів та школярів.

/Files/images/nezalejnst/2014-08-20 08-59-46_0092.jpg 8. Українки в історії. ХХ-ХІ століття / В. Борисенко, П. Кононенко, Є. Свестюк [та ін.] – К., 2012.-288с.:іл.

Збірка нарисів про визначних жінок України є завершенням трилогії «Українки в історії» (перша книга – Українки в історії.К.: Либідь, 2004,2006; друга книга – Українки в історії: Нові сторінки. К.: Либідь,2010). У книжці подаються життєписи наших співвітчизниць, що їм судилося жити, творити, страждати в буремному ХХ ст. і на початку ХХІ-го, який виявився для України теж далеко не легким. Оповідь про наших сучасниць –учених, громадських і політичних діячок, мисткинь – неодмінно захоплять читача, не байдужого до духовної історії України. Для широкого читацького загалу.

/Files/images/nezalejnst/2014-08-20 08-58-37_0091.jpg 9. Швачко Т.О. Євгенія Мірошниченко / Тетяна Щвачко. – К.:Муз.Україна,2011.-312с.:іл.

Книжка присвячена життю і творчості видатної української співачки, народної артистки України та СРСР, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка та Державної премії СРСР, Героя України Євгенівни Семенівни Мірошніченко. За 40 років плідної творчої діяльності в Національній опері України вона створила неперевершені вокально-сценічні образи, які увійшли до скарбниці українського і світового оперного виконавського мистецтва. Розрахована на вокальних педагогів і студентів музичних вузів, шанувальників оперного мистецтва та широке коло читачів.

/Files/images/nezalejnst/2014-08-20 08-57-26_0090.jpg 10. Шумрикова-Карагодіна Л.П. Талановиті співвітчизниці. / Історико-біографічні нариси: Моногр.-Д.:Видавничо-творчий центр «Гамалія», 2003-216с., вкл. 320іллюст.

У книзі йдеться про особисте життя і творчу діяльність відомих українських жінок, які живуть і працюють у Дніпропетровську.

/Files/images/nezalejnst/independent2010.jpg

Укладач, розробка, дизайн

Безрукава К.М. редактор ЦБС

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.