«Покоління приходить, покоління відходить, а Земля віковічно стоїть!»

Екологія розповідає про ту реальність, в якій ми живемо і застерігає про те, що може бути через кілька років.

Природа - наше багатство, зберегти це багатство для наступних поколінь - наше завдання і наш обов'язок.

Важливість вивчення екологічних проблем і природоохоронної діяльності в сучасному світі постійно наростає. Провідні природничонаукові дослідники цілком справедливо підкреслюють, що ліквідація глобальної екологічної кризи є найважливішим завданням сучасної цивілізації. На рубежі століть відбулися значні зміни в суспільній свідомості. Ці зміни стосуються поглядів на майбутнє людства у зв'язку з погіршенням глобальних екологічних умов, низкою негативних подій і їх тяжкими наслідками для навколишнього середовища і населення. Перед світовою спільнотою виникла необхідність забезпечення сталого соціально-економічного розвитку, як альтернативи природоразрушающих економічному зростанню. З'явилися нові екологічні концепції, перш за все концепція сталого розвитку, екологічного благополуччя, екологічної безпеки та ін. Формуються нові наукові напрямки, що обумовлене екологізації різних наукових дисциплін. Однак, існує цілий ряд як об'єктивних, так і суб'єктивних причин, які обумовлюють відсутність бажаних результатів. Перш за все, людське світогляд не в змозі миттєво перебудуватися. Десятиліттями повсюдно насаджувалося хижацьке ставлення до природи, антропоцентризм, принцип панування людини над природою. Сьогодні ж, коли екологічний криза призвела людство до краю прірви, вкрай важливо створення цілісного уявлення про структуру і функціонування екологічних систем різного ієрархічного рівня; формування сучасного наукового екологічного світогляду, уміння і навичок аналізу і визначення екологічної та економічної ефективності впровадження природоохоронних заходів. Особливо це важливо в сучасній Україні, коли в державних службах контролю якості навколишнього середовища відбуваються істотні перетворення, а фінансове забезпечення цих служб обмежена внаслідок пережитих економічних труднощів.

І. Попереду має бути покоління

«Ми – господарі нашої природи і вона для нас комора сонця з великим скарбом життя».

М. Пришвін

/Files/images/ekologya_knijki/biblioteka_vistavki_ekologia_08.jpgБілявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практика: Навч.посібник для студентів вузів.- 3-е вид.-К.:Лібра, 2006.- 368с.

У першій — теоретичній частині посібника викладено основні положення, поняття й завдання сучасної екології, розглянуто основні сучасні концептуальні підходи до проблеми гармонійного розвитку суспільства, висвітлено специфіку екологічно збалансованого розвитку України. Акцентовано увагу на екологічних аспектах і екологічних взаємозв'язках біосфери, техносфери, агросфери і ноосфери, стисло викладено еколого-економічні основи природокористування.

У другій частині (практикум) наведена інформація про особливості екологічних методів досліджень, описано понад 60 завдань для практичних занять із визначення екологічного стану повітря, водних об'єктів, грунтів, рослин, тварин, мікроорганізмів, визначення загальної якості довкілля. Наведено приклади розрахунків економічних збитків від забруднення довкілля.

Цікавою і корисною для широкого кола студентів та викладачів буде й третя частина — додатки, в яких наведена найновіша інформація щодо екологічних завдань і міжнародної стратегії людства у XXI сторіччі, законодавчо-нормативні документи та інформація про сучасний екологічний стан України.

Посібник розраховано на студентів усіх вищих навчальних закладів України, де вивчається екологія. Він стане в нагоді спеціалістам-екологам, працівникам природоохоронних установ, представникам "зелених" організацій, учням старших класів, які вивчають екологію.

/Files/images/ekologya_knijki/biblioteka_vistavki_ekologia_10.jpgГайнріх,Д. Екологія: dtv-Atlas : монографія / Д. Гайнріх, М. Гергт. - К. : Знання-Прес, 2001. - 287 с.

«Екологія dtv-Atlas» - це фундаментальна наукова робота, у якій робиться спроба розкрити основи екології та проілюструвати їх прикладами і дослідженнями окремих ситуацій та конкретних випадків. Особливу цінність книзі надають кольорові іллюстраціі: малюнки, схеми, діаграми, картограми, на яких розкриваються найважливіші зв'язки між ріноманітними явищами природи, параметрами екологічних систем,загальною і спеціальною екологією. Цю книгу вже перекладено і видано в Данії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Угорщині, Франції, і ось тепер вона вперше видається українською мовою. Книга адресована широкому колу читачів. Особливо цікавою вона буде для студентів, які вивчають курс «Екологія та охорона навколишнього природного середовища», учнів, вчителів біології та географії загальноосвітніх шкіл, а також для вступників на біологічний і географічний факультети вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять питання захисту довкілля.

/Files/images/ekologya_knijki/50000000.jpgДобровольський В.В. Екологічні знання: Навч.посібник для студ. вузів.-К.: Професіонал,2005.- 304с.

На жаль, сьогодні в нашій країні немає людини, яка б не відчувала на собі стрімкого погіршення стану свого життєвого довкілля. Нас турбують проблеми забруднення води в ріках, морях та повітря, яким дихаєм. Постала проблема з забезпеченням якісною питною водою. Сумнівна якість більшості продуктів харчування.

Разом з тим досвід деяких країн свідчить про можливість загальмувати негативні процеси і навіть покращитистан середовища в окремих регіонах, що позитивно вплине на глобальну ситуацію. У зв'язку з цим важливим є рівень екологічної культури населення, основою якої є екологічні знання.

Тому посібник В.Добровольського «Екологічні знання» буде корисним для всіх, вболіваючих за стан довкілля, і в першу чергу для працівників природоохоронних організацій, вчителів, студентів різних напрямів навчання.

Екологічна енциклопедія: У 3т. / Редколегія: А.В.Толстоухов (головний редактор) та ін.- К.:ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006.

Видання Екологічної енциклопедії було здійснено з ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги. Особливість його полягає у поєднанні висвітлення сучасних понятть і термінів екології, екологічних напрямів різних наук і набутого досвіду у сфері охорони природи, правового і організаційно-управлінського вирішення екологічних проблем. Реєстр термінів енциклопедії складено на основі вивчення вітчизняної і зарубіжної енциклопедичної літератури.

Великого значення у виданні надано питанням охорони природи, раціонального природокористування, заповідній справі. Докладно представлено агроекологічні проблеми.

До переважної більшості статей подано бібліографію. Інформативність стате збільшується також за рахунок тематичних карт, схем, фотографій.

/Files/images/ekologya_knijki/biblioteka_vistavki_ekologia_27.jpgКучерявий,В.П. Екологія : підручник . - Львів : Світ, 2000. - 500 с.

У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю відображено зміст сучасної екології як біологічної науки. Передусім чітко визначено місце екології в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності: організм, біосфера, аутекологія (екологія організму), демекологія (екологія популяції), біоценологія (екологія біоценозу), біоценологія (екосистемологія) та біосферологія (глобальна екологія). Останній розділ присвячений прикладним проблемам екології — природничим, соціальним і технологічним. Для студентів вищих закладів освіти.

ІІ. З Жовтих Вод нехай почнеться відродження чистого довкілля

/Files/images/ekologya_knijki/_title.jpgГрицик В. Екологія довкілля. Охорона природи. НАвч. посібник / В. Грицик, ю. Канарський, Я. Бедрій.-К.:Кондор, 2011.-292с.-

У посібнику висвітлено систематизований матеріал з енвайронментальних дисциплін - екології, соціоекології та охорони навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури навколишнього середовища людини та основні антропогенні впливи людської діяльності на довкілля. Викладено основні поняття і принципи екології як науки про взаємодію живих організмів і їх сукупностей між собою та з навколишнім середовищем. Розглянуто проблеми і перспективи охорони природи з точки зору сучасної екологічної парадигми. Приділено увагу як проблемам глобальної екології, так і проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.

Посібник розрахований на студентів середніх і вищих навчальних закладів технічного й гуманітарного профілю, де викладаються курси "Екологія", "Соціоекологія", "Охорона природи", вчителів, викладачів, інженерно-технічних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

/Files/images/ekologya_knijki/0619448.jpgМусієнко, М. Екологія. Охорона природи : Словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон ; НАН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка . – К. : Знання, 2002 . – 550 с. : іл. - Бібліогр.: с.495-500 .

Пропонована книга — найбільш повний словник-довідник термінів і понять (близько 4500) у галузі екології та охорони природи, виданий в Україні українською мовою. У словникових статтях у стислій формі подається науково обґрунтоване тлумачення змісту термінів і понять, що ввійшли в українську літературну мову як складова частина загальної наукової термінології. Видання має академічний характер. Розраховано на широке коло фахівців різних спеціальностей. Книга буде корисною також студентам, аспірантам, науковцям та викладачам вищих навчальних закладів, учителям загальноосвітніх шкіл, усім, хто цікавиться проблемами екології.

/Files/images/ekologya_knijki/00730953.jpgЭкология города: [Учебник для вузов /Белявский Г.А., Брыгинец Е.Д. и др.]; Под общ. ред. Стольберга Ф.В. – К.:Либра, 2002.-462с.[1]с.:ил.-Авт. указані во введ.

Рассмотрены экологические проблемы городов. Описаны источники воздействия на природную среду города и мероприятия по защите атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, геологической среды и зеленых насаждений в пределах городской черты. Дан анализ экологической обстановки более чем в 80 городах Украины. Предназначена для студентов высших учебных заведений по специальности «Экология и охрана окружающей природной среды», а также для специалистов-экологов, работников городской и районной администрации.

ІІІ. Духовна сила народу – у збереженій природі

«Любімо, шануймо, бережімо природу, вічне джерело нашого життя і нашої творчості»

М. рильський

/Files/images/ekologya_knijki/image_25194_1.gifКлименко М. Екологія міських систем: Підручник / М.О. Клименко, Ю.В. Пилипенко, О.С. Мороз.-Херсон: Олді-Плюс, 2010.-294с.-

Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших міст та пов'язують це з ландшафтом території. Наведено аналіз техногенних факторів та моделювання міського простору, практикум з екології міських сиетем, приклади тестової програми, список рекомендованої літератури. Підручник може бути корисним при вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами за напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".

/Files/images/ekologya_knijki/21000000.jpgКрисаченко В., Хилько М. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку.- К.: Знання України, 2002.- 598с.

Монографія розкриває способи взаємозв'язку екології, культури та політики. Розкрито структуру та основні принципи функціонування екологічних систем. Показано механізм відносин людини і біосфери та наслідки, викликані такою взаємодією. На основі ціннісного та діяльнісного підходів розвинуто концепцію екологічної культури. Показано пріоритети екологічної політики, екологізації людської діяльності. Проаналізовано методологічні засади, суть та значення екологічної політики. Розглянуто практичне значення екологічної освіти, виховання та формування екологічної свідомості, показано специфіку теорії та практики руху «зелених», розкрито політико-правові засоби регуляції екологічної діяльності.

Книга предназначена для науковців, викладачів, студентів, вчителів старших класів.

/Files/images/ekologya_knijki/2096_2.jpgФізична екологія. Крідитно-модульна система. Навч. посібник / М.Ю. Новоселецький, Д.В. Лико, А.Л. панасюк та ін.-К.:Кондор, 2009.-480с.-

У навчальному посібнику висвітлені основні положення та терміни з екологічної фізики, які розкривають зміст фізичних процесів і явиш, шо протікають у природі та їхній вплив на біосферу. Посібник підготовлений за кредитно-модульною системою згідно з вимогами галузевого стандарту освіти з екології в Україні та на основі навчальної програми варіативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія» Він включає навчальні елементи (модулі), до яких подано мінімально необхідний лекційний матеріал (теоретичне ядро), розміщено повноцінні задачники з текстами задач для довгострокового завдання за темами кожного навчального елемента та прикладами розв'язання, списки тестових запитань для поточного (предметно-елементного) і модульного контролю, інструкції до виконання лабораторних робіт тощо Посібник адресований для студентів, науковців, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів.

/Files/images/ekologya_knijki/image_49414_1.jpgЧервона книга України. Вони чекають на нашу допомогу // Упорядник О.Ю. Шапаренко, С.О. Шапаренко.-Х: Торсінг, 2002.-336с.:іл.

У виданні подано повний перелік видів, занесених до Червоної книги України, їх короткі описи, причини зникання, законодавчі підстави охорони. окремий розділ присвячено заходам щодо збереження природи, рідкісних видів рослин і тварин. Видання призначено для працівників державних та громадських установ та організацій, викладачів та учнів навчальних закладів, широкі кола природокористувачів та активістів екологічного руху.

ІV. Стан довкілля – це й стан здоров’я

/Files/images/ekologya_knijki/biblioteka_vistavki_ekologia_03.jpgБалюк, Г. І. Екологічне право України : Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини) : навч. посібник . - К. : Юрінком інтер, 2006. - 192 с.

У наочній формі викладено основні теми навчального курсу «Екологічне право України» для юридичних вузів. Користуючись посібником, студенти зможуть у стислі строки систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення зазначеної дисципліни. Видання містить основні поняття курсу, їх ознаки та особливості й стане у пригоді при підготовці до складання іспитів.

Для студентів юридичних факультетів вузів і факультетів неюридичного профілю при вивченні курсу «Основи екологічного права».

/Files/images/ekologya_knijki/biblioteka_vistavki_ekologia_16.jpgЕкологічне законодавство України : збірник нормативних актів / І.О. Заєць. - К. : Юрінком інтер, 2001. - 416 с.

У збірнику систематизовано нормативно-правові акти, якими регулюються правовідносини в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів - атмосферного повітря, води, земель і надр, природно-заповідного фонду, тваринного і рослинного світу. Окремі розділи присвячено організаційно-правовим засадам екологічної діяльності, порядку проведення екологічної експертизи, заходам, спрямованим на зниження негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище. Розраховано на юристів, працівників органів місцевого самовря¬дування і державних адміністрацій, органів екобезпеки та громадських природоохоронних організацій, підприємств, студентів юридичних вищих навчальних закладів та широке коло читачів, яких цікавлять питання охорони навколишнього природного середовища.

/Files/images/ekologya_knijki/biblioteka_vistavki_ekologia_37.jpgХаскин, В.В. Экология человека : Учебное пособие / В. В. Хаскин, Т. А. Акимова, Т. А. Трифонова. - М. : Экономика, 2008. – 367 с.

В учебном пособии раскрываются основные проблемы экологии человека — науки, в рамках которой изучаются закономерности и особенности взаимодействия человека и человеческих общностей с окружающей природной и социальной средой. Системно излагаются предмет, задачи и методы, основные исторические периоды и экологические особенности антропогенеза. Рассматриваются предпосылки и условия трансформации экологических ниш человека на разных исторических этапах развития общественных отношений. Освещаются вопросы адаптации, акклиматизации, факторы здоровья и риска, экологические аспекты онтогенеза человека. Обсуждаются некоторые дискуссионные вопросы об экологической перспективе человечества.

Книга предназначена для студентов, аспирантов, обучающихся по специальностям экология, биология, природопользование, она также будет полезна преподавателям и исследователям, занимающимся проблемами охраны здоровья, социологии, управления и др.

Укладач, розробка, дизайн

Безрукава К.М. редактор ЦБС

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.